Tilbage
Pige arbejder med robot i digital teknologiforståelse

Teknologiforståelser i uddannelsessystemet

I dette særnummer af Læring og Medier (LOM) behandles teknologiforståelse som faglighed på tværes af dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt videregående uddannelser. 

I særnummeret af det videnskabelige tidsskrift Læring og Medier behandles teknologiforståelse som faglighed på tværs af dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt videregående uddannelser og kapacitetsopbygning til fagligheden.  Lillian Buus leder videnscenterets forskningsgruppe der samler vidensgrundlag om fagligheden digital teknologiforståelse. Flere af centrets øvrige forskere og fagpersoner har bidraget med artikler.  

I en dansk kontekst bruger vi ofte termen teknologiforståelse som benævnelse for den faglighed, der er udviklet og skal udvikles for at give uddannelsesmæssige svar på nogle af de udfordringer, den digitale udvikling skaber. Det vedrører både borgeres deltagelsesmuligheder i et i stigende grad digitaliseret samfund, arbejdstageres kompetencer til at indgå i jobfunktioner i et digitaliseret arbejdsmarked, og derudover et muligt behov for indholdsudvikling af uddannelser og curriculum.  

Vækst i forskningen om teknologiforståelse

Fremkomsten af teknologiforståelsesfagligheder og begreber i uddannelsessektoren har givet anledning til en voksende forskningsmæssig interesse for teknologiforståelse, der bl.a. kommer til udtryk gennem særnumre med fokus på teknologiforståelse i tidsskrifterne Unge Pædagoger, Learning Tech og Studier i Læreruddannelse og Profession. Det har ledt til forskning i en lang række fænomener, problematikker og udfordringer relateret til analyser og diskussioner af nye teknologiforståelsesfagligheder, som de er beskrevet i styredokumenter, deres optræden i læremidler, samt deres rolle i videregående uddannelse, ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelse. Fælles for disse væsentlige bidrag er, at de ofte zoomer ind på teknologiforståelser, som de praktiseres i en bestemt uddannelsesmæssig eller fagfaglig kontekst.  

Der er også inden for de seneste år foretaget en række uddannelsesmæssige udviklinger af fag, fagligheder og kapacitetsopbygning ift. teknologiforståelse. Her kan nævnes TEK-forsøget på grundskoleniveau, informatikfaget på STX, udviklingen af TEKU-modellen ift. udvalgte professionsuddannelser, Teknosofikum-projektet på universitetsniveau. 

En lang række aktuelle bidrag

Videnscentrets forskere belyser blandt andet:

  • Teknologiforstyrrelser i læreruddannelsens danskfag- på vej med danskfaglige teknologiforståelser i læreruddannelse
  • Digital teknologiforståelse i grundskolen og gymnasiet. En virksomhedsteoretisk analyse af forsøgsfaget teknologiforståelse og informatiks formål og identitet 
  • Fra teknologianvendelse til teknologiforståelse via Lærerens Grundfaglighed Teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen. Studerendes værdisætning af programmering som et badge of membership 
  • Hvordan bliver teknologiforståelsesfaglighed til i mødet med eksisterende fagligheder? 
  • Hybrid teknologiforståelse

Læs forskningsartiklerne om Teknologiforståelser i uddannelsessystemet i Læring & Medier, særnummer 28