Faglig ledelse - Forskning og udvikling

Videnscentrets forsknings- og udviklingsarbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper ledet af førende danske eksperter indenfor fagligheden. Grupperne udvikler ny viden og anbefalinger, undervisningsforløb og -ressourcer. Her finder du gruppernes forskningsspørgsmål og gruppeledernes forskningsprofil og kontaktoplysninger.

Erfaringsopsamling om digital teknologiforståelse

Gruppen undersøger hvad der kendetegner fund og ambitioner udgivet i akademiske publiceringer, rapporter og evalueringer på baggrund af danske projekter og initiativer omhandlende digital teknologiforståelse i skole og gymnasiale uddannelser?

Lillian Buus

Forskningsleder, Ph.d., MBA Executive

VIA University College

Tlf.: +45 8755 1893
libu@via.dk

Jeg har forskningsmæssig fokus på samspillet mellem læring fra både et pædagogisk og didaktisk perspektiv og anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen. Min forskning drejer sig bl.a. omkring spændfeltet mellem tilrettelæggelse af digital understøttet undervisning og anvendelse af digitale teknologier som et redskab til læring Min forskning fokuserer især på hvordan vi på flere niveauer kan understøtte undervisere i at tilrettelægge digital medieret undervisning gennem processer, der bygger på metoder inden for Learning Design, og hvordan digitale teknologier samtidig er i spil i undervisningen. Min forskning er især baseret på et underviser-perspektiv.

Evalueringsstrategier for digital myndiggørelse 

Gruppen undersøger hvordan vi kan skabe en formativ evalueringsstrategi for kompetenceområdet “digital myndiggørelse” i grundskole og ungdomsuddannelser?

Christian Dindler

Lektor, Ph.d.

Aarhus Universitet

Tlf.: +45 2623 6692
dindler@cc.au.dk 

Min forskning fokuserer på digital designetik og digital myndiggørelse i uddannelse gennem forskning i participatory interaction design.

Digital myndiggørelse i teknologiforståelse

Gruppen undersøger hvordan man kan undervise elever i digital myndiggørelse? Hvordan man kan definere digital myndiggørelse? Hvilke sammenhænge, der er mellem viden, færdigheder, kritisk tænkning, agens og digital myndiggørelse? Hvilke fagelementer, digital myndiggørelse indeholder?

Mikkel Hjorth

Docent, Ph.d.

VIA University College

Tlf.: +45 8755 3055 
misi@via.dk 

Jeg forsker i teknologiforståelse i grundskolen og i efteruddannelse af lærere. I min forskning har jeg fokuseret på potentialer og udfordringer i undervisning i digital myndiggørelse og designprocesser for elever såvel som for lærere. Formålet med forskningen har været at skabe viden om, hvordan elever bliver klædt på til at være åndsfrie og myndige medborgere i et samfund, hvor digitale teknologier bliver en stadig større del af det at være menneske. I denne forskning har lærernes kompetencer til at skabe en sådan udvikling hos eleverne været et centralt omdrejningspunkt.

Digital teknologiforståelse for alle

Gruppen undersøger hvordan læringsmiljøet i digital teknologiforståelses-faget/fagligheden fremmes, så der skabes rum for diversitet og multible deltagelsesmuligheder? ?Og hvilke pædagogiske, didaktiske og materielle strategier kan bidrage til dette læringsmiljø?

Vibeke Schröder

Vibeke Schrøder

Lektor, Ph.d.

Københavns Professionshøjskole

Tlf.: +45 4189 7868 
vs4@kp.dk 

Min forskning og udvikling i skole og læreruddannelse har fokus på teknologiforståelse som fag og praksis, og på hvordan digitale teknologier er med til at forme pædagogiske og didaktiske processer. Jeg er særligt interesseret i potentialer for inklusion og digital myndiggørelse i innovative digitale læringsrum som legende læringsmiljøer, læringslaboratorier og maker spaces, og på hvordan det materielle og det digitale bidrager til inviterende og engagerende læringsmiljøer.

Digital teknologiforståelse i dansk

Gruppen undersøger teknologiforståelsesfaglige potentialer og begrænsninger i faget dansk i grundskole og gymnasium. Gruppens fokus er på ’digital myndiggørelse’ og ’computationel literacy’ i et dansk perspektiv og hvordan disse kan integreres og udvikles eksplorativt i en dansk undervisningspraksis, så de fremstår relevante i fagdidaktikken for danskfaget og for fagets udøvere (lærere, elever og forældre)?

Marie Falkesgaaard Slot

Docent, Ph.d.

Københavns Professionshøjskole

Tlf.: +45 4189 7694 
mafa@kp.dk 

Min forskning fokuserer på teknologiens potentialer i undervisningen udmøntet i en række artikler, rapporter og debatindlæg om digitalisering, didaktik, fagdidaktik og læremidler, og ikke mindst elevfaglighed og humor i skolens hverdag set fra elevers synspunkt og perspektiver.

Digital teknologiforståelse i dansk

Gruppen undersøger teknologiforståelsesfaglige potentialer og begrænsninger i faget dansk i grundskole og gymnasium. Gruppens fokus er på ’digital myndiggørelse’ og ’computationel literacy’ i et dansk perspektiv og hvordan disse kan integreres og udvikles eksplorativt i en dansk undervisningspraksis, så de fremstår relevante i fagdidaktikken for danskfaget og for fagets udøvere (lærere, elever og forældre)?

Rasmus Fink Lorentzen

Rasmus Fink Lorentzen

Docent, Ph.d.

VIA University College

Tlf.: +45 2877 7385 
ralo@via.dk 

Min forskning fokuserer på teknologiforståelse integreret i dansk i folkeskolen. Jeg er optaget af at udvikle og undersøge mødesteder i undervisningen, hvor danskfaget sættes i spil på nye måder i mødet med digitale teknologier. Målet med dette er at bidrage til at børn og unge bliver i stand til at deltage i og tage kritisk stilling til udviklingen af det digitale samfund omkring os. Gennem interventionsforskning undersøger jeg udviklingen af en sådan fagdidaktik i dansk i klasserummet.

Digital teknologiforståelse i matematik

GF&U gruppen undersøger hvordan matematikundervisning bidrager til opbygning af digital teknologiforståelse (specifikt digital myndiggørelse) i grundskole og gymnasium. Og hvilke muligheder der er for at udvikle og forøge dette bidrag inden for de eksisterende faglige og fagdidaktiske rammer – samt gennem meningsfuld fagfornyelse og curicullumrevision.  

Morten Misfeldt

Professor, Ph.d.

Københavns Universitet

Tlf.: +45 2272 3094
misfeldt@ind.ku.dk 

Min forskning fokuserer på forholdet mellem undervisning, digitalisering, teknologiforståelse og matematik. Til daglig er jeg leder af Center for Digital Education, der er et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik og Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

Teknologiudvikling til undervisning i digital teknologforståelse 

Gruppen undersøger, hvordan digitale læringsteknologier og aktiviteter kan understøtte og integrere konstruktion med digital teknologi og refleksion? Særligt fokus er elevernes forståelse af de digitale teknologier som anvendes i det digitaliserede samfund i dag såsom AI, machine learning og mixed reality.

Marianne Graves

Professor, ph.d.

Aarhus Universitet

Tlf.: +45 2338 2284
mgraves@cs.au.dk

Min forskning fokuserer på hvordan vi gør børn og unge i stand til selv at skabe, og derigennem forstå, de komplekse digitale teknologier, som er en del af deres liv. Vi undersøger hvordan man kan designe digitale værktøjer der gør komplekse digitale teknologier såsom AI, machine learning og Mixed Reality håndgribelige og begribelige for børn og unge. Vi forsker i dette ved at udvikle og evaluere eksperimentelle værktøjer i samarbejde med børn, unge, deres undervisere og lærere.

Udvikling af digital teknologi-forståelse i og med praksis

Gruppen undersøger hvordan udvikling af digitale teknologiforståelse kan forankres ”i og med” praksis på udviklingsskoler og -gymnasier? Og hvilke udviklingsmetoder, der er virkningsfulde i videnscentret? Hvilke(n) rolle(r) spiller lærerne, elever osv. i fagudviklingen? 

Lars Bo Andersen

Lars Bo Andersen

Docent, Ph.d.

Københavns Professionshøjskole

Tlf.: +45 4189 7574
lboa@ku.dk

Jeg forsker i digitalisering og teknologiforståelse på Københavns Professionshøjskole, dvs. at jeg undersøger hvordan samfundets digitalisering påvirker skolen og skolens uddannelsesopgave. Her har jeg særlig fokus på hvordan skolen kan række ind i elevernes hverdagsliv med digitale teknologier og hvordan teknologierne på godt og ondt ændrer magtrelationerne omkring børnene både i skolen og i samfundet (bl.a. i relation til begreber om empowerment og myndiggørelse).

Fagudvikling og progression i digital teknologiforståelse

Gruppen undersøger hvordan vi kan skabe en digital teknologiforståelsesfaglighed, som har en faglig progression gennem grundskole og ungdomsuddannelser?

Ole Sejer Iversen

Ole Sejer Iversen

Professor, Ph.d.

Aarhus Universitet

Tlf.: +45 5054 6778
oiversen@cc.au.dk

Min forskning tager udgangspunkt i spørgsmålet, hvordan skal børn og unge klædes på til at leve gode og meningsfulde liv i en digitaliseret verden? Det handler om at give børn og unge en kritisk og konstruktiv forståelse for digitale teknologier og teknologiens konsekvenser for individ og samfund. Det handler også om at invitere børnen og de unge til aktivt at medskabe nye digitale teknologier. Dette forskningsarbejde kaldes internationalt for ”computational empowerment”.

Virkning og skalering af under-visning i teknologiforståelse

Gruppen undersøger potentialet for at skalere teknologiforståelse som faglighed i fag og som fag? Hvilke teknologiforståelser udvikler sig og bliver bragt i spil i laboratorierne og praksisafprøvningerne? Hvilke hæmme- og fremmefaktorer har betydning for skalering og disseminering?

Thomas Illum Hansen

Thomas Illum Hansen

Forskningschef, Ph.d.

UCL Erhversvakademi og Professionshøjskole

Tlf.: +45 3058 1523 
thih@ucl.dk

Min forskning fokuserer på teknologi, læremidler, læreplaner og kvalitet i undervisningen, og jeg har en særlig interesse for teknologiforståelsens betydning for fagfornyelse og en helhedsorienteret tilgang til udvikling af skolen.

Formidling af digital teknologiforståelse

Gruppen undersøger, i tæt samarbejde med gruppen “Virkning og Skalering” (Thomas Illum Hansen), hvilke formidlingsformater, der egner sig bedst til at udbrede videnscentrets forsknings- og udviklingsarbejde?

Christian Mosbæk Johannessen

Christian Mosbæk Johannessen

Specialkonsulent, Ph.d.

Læremiddel.dk og UCL

Tlf.: +45 2422 6227
crmj@ucl.dk

Min forskning fokuserer på grafisk kommunikation og multimodalitet. Jeg arbejder med formidling af videnscentrets forskning.